تولید و عرضه مستقیم ،فرش ماشینی ( شهر فرش )

 تلفن های مشاوره و ثبت سفارش

(09125961206 سید مصطفی حسینی)
فرش

حریر الماسی 1000 شانه تراکم 3000

خرید این فرشفرش آبی رنگ

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح دیانا الماسی

خرید این فرش

شهر فرش

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح پروانه الماسی

خرید این فرشطرح آیلار آبی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح آیلار الماسی

( خرید این فرش )


طرح دلربا الماسی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح دلربا الماسی
   
( خرید این فرش )

طرح سارینا الماسی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح سارینا الماسی 

( خرید این فرش )

شهر فرش  طرح شقایق الماسی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح شقایق الماسی

( خرید این فرش )

طرح فاخر الماسی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح فاخر الماسی 

( خرید این فرش )

طرح گلشن الماسی

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح گلشن الماسی

( خرید این فرش )