روش پیدا کردن میزان شانه در فرش ماشینی

فرش های ماشینی از نظر تراکم در دسته بندی مختلفی قرار میگیرند که در ویدیو زیر روش شناسایی هر یک توضیح مختصری داده شده