فرش برای مساجد و حسینیه

فرش های مورد استفاده در مساجد عموما به دو دسته فرش های سجاده ای و فرش های سایز استاندارد مثل 6 متری و 9 متری و 12 متری تقسیم بندی میشود 

Captcha